Al meer dan 100 jaar actief
 
Meer dan 25 verschillende merken

Meer dan 3000m² aan showroom

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Vegers Meubelen Heerlen bv, verder te noemen: “Vegers”, met haar afnemers c.q. opdrachtgevers, verder te noemen: “afnemers”, tenzij door Vegers uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Wanneer een overeenkomst met een afnemer uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken, behouden alle bepalingen, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverminderd hun gelding.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door Vegers, ook indien daaraan mondelinge of telefonische afspraken aan vooraf mochten zijn gegaan.
 2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maten en gewichtsgegevens, welke Vegers verstrekt, alsmede levertijden welke Vegers vermeldt, zijn indicatief en zijn voor Vegers niet bindend.
 3. Werkzaamheden, anders dan de in de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden zullen tegen bij Vegers geldende tarieven aan de afnemer worden doorberekend. Te allen tijde zijn deze tarieven op aanvraag verkrijgbaar bij Vegers.
 4. Vegers is te allen tijde gerechtigd, zowel bij aanvraag als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek of tot genoegen van Vegers zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 5. In geval van faillissement van de afnemer, of indien de afnemer surseance van betaling heeft gevraagd, of ten laste van afnemer beslag is gelegd, dan wel het bedrijf van afnemer wordt geliquideerd, worden alle vorderingen van Vegers terstond opeisbaar, onverminderd haar recht om van haar eigendomsvoorbehoud gebruik te maken.

Artikel 3 Levertijd

De door Vegers opgegeven levertijden gelden bij benadering. Vegers is niet aansprakelijk voor schade of kosten, voortvloeiende uit onredelijke of ongebruikelijke overschrijding van de levertijd, voor zover deze overschrijding het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of overmacht. In geen geval is Vegers aansprakelijk voor schade of kosten ontstaan als gevolg van een redelijk te achten overschrijding van de levertijd.

Artikel 4 Op- en aflevering

 1. De afnemer stelt Vegers op de hoogte van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of kraan noodzakelijk maken bij aflevering van de goederen door Vegers. In dat geval dient u de kosten van deze bijzondere hulpmiddelen voor uw eigen rekening te nemen. Als wij hiervoor opnieuw een afspraak dienen te maken zult u rekening moeten houden met minimaal onze voorrijkosten.
 2. Aflevering geschiedt tijdens de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Vegers is gerechtigd om afleveringskosten in rekening te brengen tenzij anders is overeengekomen.
 4. Is uw bestelling afgehaald of geleverd dan is er geen mogelijkheid om uw levering nog te ruilen of terug te brengen.

Artikel 5 Opslag van goederen

 1. In geval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal Vegers binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Vegers is na weigering, dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Vegers:
  1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventuele schade en kosten in rekening brengen;
  2. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
  3. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Vegers gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
   De door Vegers als dan geleden schade komt ten laste van de afnemer en wordt bij voorbaat vastgesteld op een minimum van 30% van het factuurbedrag.

Artikel 6 Overmacht

 1. In geval van overmacht of andere omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft Vegers het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de afnemer, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast heeft Vegers het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, zonder dat hij jegens de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan werkstaking, stagnatie in de aanvoer van goederen, vervoersproblemen, overheidsmaatregelen en mechanische bedrijfsstoringen.
 3. Vegers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist, oneigenlijk of ondeskundig gebruik van de door Vegers geleverde artikelen.

Artikel 7 Reclame

 1. Reclames zijn klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, dan wel omtrent de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen. Van de afnemer wordt verwacht dat hij bij ontvangstneming van de levering, de goederen controleert. Vegers garandeert dat reclames, welke binnen 8 dagen na levering worden aangemeld via het serviceformulier op onze website, in behandeling worden genomen. Reclames na dit moment behoeven door Vegers niet zonder meer in behandeling te worden genomen. Indien in het geval van levering van goederen, de geleverde goederen materiaal- en/of fabricagefouten mochten vertonen, zal Vegers na haar keuze voor reparatie, vervanging of vergoeding zorgdragen of de maximale factuurwaarde restitueren, zonder tot enige verplichting, vergoeding of schadeloosstelling gehouden te zijn. De reclame kan nooit recht geven op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen in orde te hebben bevonden.
 3. Reclame schort de verplichtingen voor de afnemer voortvloeiende uit enige met de afnemer gesloten overeenkomst niet op.
 1.  

Artikel 8 Garantie

 1. De geleverde goederen moeten die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. Mochten de goederen niet aan de in lid a bedoelde omschrijving voldoen, dan zal Vegers op verzoek van afnemer zorgen voor reparatie, dan wel vervanging van de goederen, dit laatste ter keuze van Vegers. De daarmee gepaard gaande kosten, inclusief vracht- en voorrijkosten worden door Vegers vergoed tot 2 jaar na factuurdatum.
 3. Indien de door de fabrikant van de goederen gegeven garantie verder gaat dan het bovenstaande, geldt de garantie van de fabrikant.
 4. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen, sluit elke klacht uit en doet de garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg
 5. Afwijkingen aan het geleverde, betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaard zijn en volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van Vegers totdat alle uit de overeenkomst voortkomende vorderingen, ook eventuele rente en overige kosten, volledig aan Vegers zijn voldaan. Indien de afnemer bij voldoening van bovengenoemde vorderingen in gebreke blijft, heeft Vegers het recht om de goederen waarop de vordering betrekking heeft, op te halen bij de afnemer, waarbij de afnemer zich verplicht aan dit ophalen medewerking te verlenen. In ieder geval is Vegers door de afnemer gerechtigd om zonder in ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde goederen in dat geval in haar macht te brengen. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van Vegers onverlet.
 2. Afnemer is niet gerechtigd geheel of gedeeltelijk onbetaalde goederen, welke door Vegers zijn geleverd, aan derden in pand te geven of op andere wijze voor derden tot zekerheid te verstrekken, te verhuren dan wel te verkopen.


Artikel 10 Betalingen

 1. Betalingen van door Vegers geleverde goederen dienen bij voorkeur per Pin (Maestro), dan wel vooraf via internetbankieren (tot 2 werkdagen voor levering) of contant te geschieden bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Vegers is gerechtigd om bij tekenen van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen van minimaal 10% van het totale factuurbedrag.
 3. Bij uitblijven van tijdige betaling is de verkoper gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling, rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand over een gedeelte van de maand over het totaal verschuldigde bedrag.
 4. Afnemer is niet gerechtigd aan Vegers verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op Vegers te hebben.

Artikel 11 Kosten bij niet-betaling

 1. Alle kosten, waaronder begrepen incassokosten, kosten van inning door een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder, wisselkosten, gerechtskosten e.d. ontstaan door niet of niet tijdig of behoorlijk nakomen van zijn verplichtingen, komen geheel ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 45,-.
 2. Indien de afname van bestelde goederen niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Vegers altijd gerechtigd de gereed staande goederen te factureren en betaling hiervoor te verlangen, onverminderd het recht van Vegers om afname van de goederen te vorderen.

Artikel 12 Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer, is deze een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 30% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de leverancier kan bewijzen, dat zijn schade groter is.

Artikel 13 Persoonsgegevens

Vegers verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14 Annulering

 1. Op alle overeenkomsten tussen Vegers en haar afnemers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig moet beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de onderhavige voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het Arrondissement Maastricht.

Bekijk in onze showroom

Wilt u dit product zien in de showroom? Dat kan uiteraard! Kom langs en onze adviseurs staan u graag te woord.

Maandag13:00 – 1800
Dinsdag09:30 – 18:00
Woensdag09:30 – 18:00
Donderdag09:30 – 18:00
Vrijdag09.30 – 18:00
Zaterdag09.30 – 17:00
Zondag12.00 – 17:00

* Iedere laatste zondag van de maand geopend